• Emergency
    9802076226
  • Appoinments
    9802076225

Patient Testimonials

आमा बुवा हुँदाको सुखद अनुभव

Urmila Bajracharya

सन्तानको चाहना

Snehalata and Rajunath Chalise

साकार सपना

kishor Shrestha and Savita Gurung

म अनि मेरो टेष्ट ट्युब बेबी

Mrs. Sandhya Tamang